sky bg-clouds
Sky main image

הפסקת שירותים

הפסקת שירות

הינה הפסקה זמנית של שירות משירותי החברה או של כלל שירותי החברה הניתנים למנוי.
הינך רשאי לבקש מן החברה הפסקת שירות של כלל שירותי החברה, אחת לשנה, למשך תקופה שלא תפחת משלושים ימים ולא תעלה על 90 ימים.
אופן הגשת הבקשה והפרטים הנדרשים לצורך הטיפול בה מפורטים בהמשך.
לאחר חידוש אספקת השירותים למנוי, ימשיך החיוב בהתאם. חיוב זה הינו על פי תעריפי התכנית ותנאיה על פיהם חויבתם טרם הפסקת השירות, אלא אם תעריפי התכנית ותנאיה שונו במהלך תקופת ההפסקה לכלל מנויי תכנית זו, או במקרה בו הסתיימה תקופת המבצע (במהלך תקופת ההפסקה) או בכל מקרה אחר בו שונתה התוכנית בהתאם לתנאיה.

ניתוק שירות

הינו ניתוק קבוע של שירות משירותי החברה, הניתן למנוי. אופן הגשת הבקשה והפרטים הנדרשים לצורך הטיפול בה מפורטים בהמשך.

סיום התקשרות

הינו ניתוק כלל שירותי החברה הניתנים למנוי, וביטול הסכם ההתקשרות עמו.

אופן הפניה ופרטים נדרשים

הנכם רשאים לפנות, בכתב או בעל פה, בבקשה להפסקת שירות, ניתוק שירות ו/או סיום התקשרות.

כדי שנוכל להשלים את בקשתכם עליכם לספק את אמצעי הזיהוי הבאים:

 • מספר הטלפון של נשוא הבקשה
 • מספר תעודת הזהות של בעל החשבון
 • ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום
 • כתובת דואר אלקטרוני

פניה בעל פה תהיה למוקד שירות הלקוחות בחיוג ל- 3610*.

פנייה בכתב למייל: office@skycall.co.il.
או באמצעות מילוי טופס זה:

  החברה תבצע את הבקשה במועד בו נקבתם בהודעתכם.
  אם המועד בו נקבתם אינו יום עבודה – תבוצע בקשתך ביום העבודה הראשון לאחר המועד אותו ציינתם.
  במידה ולא נקבתם במועד במסגרת הודעתכם, תבוצע ההפסקה בתוך יום עבודה לאחר מועד מסירת ההודעה לחברה.

  נשמח לעמוד לשירותכם בכל עניין