sky bg-clouds
Sky main image

סגירת רשתות

בהתאם להחלטת משרד התקשורת, עד ה- 31/12/2025 תיסגרנה רשתות דור 2 ודור 3 בכל חברות הסלולר בישראל ויתאפשר שימוש רק במכשירים התומכים בדור 4 ומעלה כמפורט:

(1) מכשירי טלפון סלולרי הפועלים בדור 4 ומעלה התומכים בטכנולוגיית VoLTE.
(2) מכשירי דאטה בדור 4 ומעלה (לביצוע שיחות תידרש גם תמיכה ב VoLTE).
(3) מכשירים מסוג IOT/M2M הפועלים בטכנולוגיית NB-IOT ו/או LTE-M.

בנוסף, משרד התקשורת גיבש מתווה לסגירת הרשתות על פי השלבים הבאים:

בשלב הראשון

החל מה- 01/01/2022 לא יתאפשר יבוא מסחרי של מכשירים סלולריים התומכים בטכנולוגיות דור 2 ודור 3 בלבד.

בשלב השני

החל מה-01/01/2023 יתאפשר חיבור לרשת רק למכשירים העונים על אחד הפרמטרים הבאים:
(א) מכשירים הפועלים בטכנולוגיות המפורטות בסעיפים 1-3 לעיל.
(ב) מכשירים שאינם תומכים בטכנולוגיות המפורטות בסעיפים 1-3 לעיל ("מכשיר ישן"), אך היו מחוברים עם המכשיר הישן לרשת הסלולרית במועד כלשהו במהלך הרבעון האחרון של שנת 2022 (מה-1.9.22 עד ה-31.12.22).

בשלב השלישי

החל מ- 31/12/2025, או במועד מוקדם יותר בכפוף להחלטת משרד התקשורת, ייסגרו רשתות דור 2 ו 3 בכל חברות הסלולר בישראל ויתאפשר שימוש במכשירים התומכים בטכנולוגיות המפורטות לעיל (סעיפים 1-3) בלבד (במועד זה מכשירים ישנים לא יוכלו לקבל יותר שירות).